Our Euphoria.  Calvin Klein Fragrances, Fall 2012.

#calvin klein #euphoria #Calvin Klein fragrances #Lara Stone #gif

December 6, 2012

Our Euphoria.  Calvin Klein Fragrances, Fall 2012.

Expand Post
Our Euphoria.  Fall 2012.  Calvin Klein Fragrances.

#calvin klein #Calvin Klein fragrances #euphoria #Lara Stone #gif

November 29, 2012

Our Euphoria.  Fall 2012.  Calvin Klein Fragrances.

Expand Post
A euphoria iris, late spring 2012

#revealed #Calvin Klein fragrances #euphoria #orchid

June 6, 2012

A euphoria iris, late spring 2012

Expand Post